A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA Z UCZNIA

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI I ZWALNIANIA Z UCZNIA

Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.

 

Cel procedury: umożliwienie uczniom usprawiedliwienia nieobecności oraz zwolnienia z pojedynczych lekcji w sytuacjach uzasadnionych (ważne sprawy rodzinne, złe samopoczucie, reprezentowanie szkoły w zawodach, olimpiadach, konkursach itp.).

 

 1. Nieobecności uczniów niepełnoletnich mogą być usprawiedliwiane na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna, pielęgniarki szkolnej lub nauczyciela poprzez:
  - wiadomość w dzienniku elektronicznym
  - wiadomość w dzienniku korespondencji
  lub osobiście.
 2. Rodzic/prawny opiekun może usprawiedliwić nieobecność w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powrotu ucznia do szkoły.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności (powyżej 5 dni) rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.
 4. Uczniowie mogą być zwolnieni z pojedynczych godzin lekcyjnych tylko w uzasadnionych przypadkach na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna, pielęgniarki szkolnej lub nauczycieli przed planowaną nieobecnością poprzez:
  - wiadomość w dzienniku elektronicznym
  - wiadomość w dzienniku korespondencji
  lub osobiście.
 5. Rodzic/prawny opiekun ucznia w pisemnej formie zwolnienia podaje dzień i godzinę, z której uczeń ma być zwolniony oraz uzasadnia prośbę.
 6. Uczeń przedstawia zwolnienie w dzienniku korespondencji, ewentualnie powiadamia o wysłanej prośbie w dzienniku elektronicznym wychowawcę klasy lub nauczyciela, z lekcji którego uczeń się zwalnia.
 7. Wychowawca/nauczyciel przyjmujący zwolnienie w dzienniku korespondencji podpisuje je lub odczytuje w wiadomości elektronicznej oraz odnotowuje ten fakt w dzienniku.
 8. W przypadku złego samopoczucia uczeń udaje się do sekretariatu szkoły, gdzie pracownik sekretariatu kontaktuje się telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem w celu odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Rodzic/prawny opiekun odbierający ucznia zgłasza się do sekretariatu i podpisuje przejęcie opieki nad dzieckiem w rejestrze zwolnień.
 10. Na podstawie rejestru zwolnień wychowawca zobowiązany jest do systematycznego odnotowywania takich zwolnień jako godziny nieobecności usprawiedliwione.
 11. Uczeń pełnoletni ma prawo do usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach w formie oświadczenia.
 12. Oświadczenie musi zawierać informację o przyczynie nieobecności i być czytelnie podpisane (w przypadku zapisu w dzienniku korespondencji) a w przypadku zwolnienia z pojedynczych godzin podaje dzień i godzinę, z której ma być zwolniony oraz uzasadnia prośbę.
 13. Pisemne oświadczenie o konieczności zwolnienia z pojedynczych lekcji pełnoletni uczeń przedkłada wychowawcy lub nauczycielowi przedmiotu z lekcji, której się zwalnia.
 14. Oświadczenia pełnoletniego ucznia podlegają ocenie wychowawcy/nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności ucznia w szkole lub zwolnienia z pojedynczych lekcji.
 15. Uczeń zwolniony przez nauczyciela z powodu np.: uczestnictwa w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach ma odnotowane w dzienniku elektronicznym zwolnienie z lekcji (zw.), które traktowane jest jak obecność.