A   A   A         
Kontakt
98-220 Zduńska Wola
ul. Dąbrowskiego 6
tel.(fax) 043 823 42 74
lo1@lo1zdwola.dlaedu.pl
Dla Uczniów

Ankieta

Czy obawiasz się matury?

Matura 2020/21

PROCEDURY OBOWIĄZUJACE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM             IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa ( zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzania egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic / prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie :
  1. Zdający
  2. Osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu
  3. Pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie szkoły w czystości, dezynfekcję
  4. Pracowniczy odpowiednich służb np. medycznych ( szkolna pielęgniarka )
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia opuszczają budynek szkoły aby pracownicy mogli przeprowadzić dezynfekcję.
 9. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych  po zajęciu miejsc przez zdających.
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej ( w trakcie egzaminu ) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy :
  1. Podchodzi do niego nauczyciel pilnujący
  2. Wychodzi do toalety
  3. Kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zdający, którzy zakończą pracę wychodzą pojedynczo z budynku szkoły, nie gromadzą się, nie wymieniają uwag.
 13. Zdający przychodzą do szkoły co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
 14. Zdający wchodzą do szkoły dwoma wejściami:
  1. Zdający w sali 15 – wejściem od dziedzińca przy pokoju nauczycieli WF
  2. Zdający w salach 116, 118, 103, 104, 202, 213, 209, 211, 212, 304 – wejściem głównym
 15. Zdający ustawiają się w odległościach co najmniej 1,5 m i oczekują na wpuszczenie do sal.
 16. Zdający muszą mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.
 17. Na egzaminie nie wolno korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 18. Do sali egzaminacyjnej można wnieść jedynie przybory wymienione w komunikacie o przyborach oraz butelkę wody, butelkę stawiamy na podłodze przy stoliku.
 19. Zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument potwierdzający tożsamość. Jeden z członków Zespołu Nadzorującego losuje w jego obecności numer stolika, przy którym będzie pracował. Przekazuje naklejki przygotowane przez OKE.
 20. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany.
 21. W czasie trwania egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Zespołu Nadzorującego może wyrazić zgodę. Zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Wychodząc z sali                 i poza salą zdający zakrywa usta i nos.
 22. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających oraz przyniesieniu materiałów egzaminacyjnych Przewodniczący Zespołu Nadzorującego informuje zdających o:
  1. Zasadach zachowania się podczas egzaminu
  2. Zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu
 23. Członkowie rozdają zdającym materiały egzaminacyjne.
 24. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje zdających o:
  1. Obowiązku zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  2. O konieczności sprawdzenia kompletności arkusza
  3. O konieczności sprawdzenia poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE oraz o sposobie kodowania arkusza
 25. Po czynnościach organizacyjnych, Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zapisuje na tablicy ( planszy ) czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
 26. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 27. Jeśli zdający ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika. Członek zespołu sprawdza kompletność arkusza.
 28. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną ( jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu ( nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem )zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 29. Po otrzymaniu zezwolenia na opuszczenie sali zdający wychodzi nie zakłócając pracy pozostałym.
 30. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zespół nadzorujący sprawdza kompletność a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.
 31. Zdający wychodzą mając zasłonięte usta i nos. Nie gromadzą się.